ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี ทองงาม สังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจุฑาภรณ์ ด่านกุลชัย เจ้าหน้าช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่ ต.นาทุ่ง อ.เมือง จำนวน 2 ครอบครัว ต.ท่ายาง อ.เมือง 1 ครอบครัว และ ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จำนวน 1 ครอบครัว รวมทั้งหมด 4 ครอบครัว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ยากจนต่อไป


Share: