ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศอิสราเอล

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชุมพร นางปุณรัตน์ เมืองงหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากน้ำชุมพรและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศอิสราเอล ซึ่งได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดชุมพร จำนวน 1 ราย
          สำนักงานพัฒนาสั่งคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท
          2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
          3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 15,000 บาท
          4. สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ให้คำแนะนำเพื่อยื่นคำร้องขอรับเงินค่าจ้างค้างจ่าย (เงินปิซูอิม)
          5.โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ส่งเจ้าหน้าที่ให้การเยียวยาสภาพจิตใจและแนะนำให้เดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
          6. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บ่าท


Share: