ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ 1 กันยายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อ ประเมินพัฒนาการ และพฤติกรรมเด็ก ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ จำนวน 1 ราย ตำบลบางหมาก จำนวน 3 ราย ตำบลตากแดด จำนวน 2 ราย ตำบลบ้านนา จำนวน 1 ราย ตำบลขุนกระทิง จำนวน 1 ราย และตำบลถ้ำสิงห์ จำนวน 1 ราย โดยผลการ ประเมินเด็กทั้ง 9 ราย มีพัฒนาการและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย


Share: