ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี นางสุรีรัตน์ จามิกรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่4 ตำบลสวี และหมู่ที่3 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และเตรียมการต้อนรับพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 5 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ต่อไป

Share: