ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีภาระดูแลบุตรชาย อายุ 14 ปี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนางประทุมพร ทองภูเบศร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และนายจตุรวิทย์ สมบัติบริบูรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ ซึ่งครอบครัวผู้ประสบปัญหามีภาระดูแลบุตรชาย อายุ 14 ปี มีความพิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางสติปัญญา และพิการทางการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กเคยเป็นลมชัก ทำให้สมองขาดออกซิเจน ได้รับการผ่าตัดสมองและใส่ท่อเพื่อระบายน้ำในสมอง ปัจจุบันเด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้ ต้องพบแพทย์ตามนัด 2-3 เดือน/ครั้ง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป


Share: