ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นผู้สูงอายุป่วย ติดเตียง

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ศปก. ร่วมกับนางสาวสุวารีสา พลูทรัพย์ ผู้ประสานงาน มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคี และสันติภาพสากลประเทศไทย จังหวัดชุมพร และคณะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ อสม. และ อพม. ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียงอาศัยอยุ่กับบุตรชาย สะใภ้ และหลานซึ่งเป็นคนพิการทั้งครอบครัว จากการลงพื้นที่พบว่าเป็นหญิงสูงอายุ ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาศัยอยู่ในเพิงสภาพทรุดโทรมปลูกติดอยู่กับบ้านบุตรชาย ซึ่งบุตรชาย สะใภ้และหลาน ซึ่งทั้งสามคน เป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้เท่าที่ควร โดยทีผ่านมาจะมีเครือข่าย อพม. อสม. อสบ. ผู้นำชุมชน รวมถึงเพื่อนบ้านข้างเคียง แวะเวียนเข้ามาดูแลอยุ่เป็นประจำ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1. มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จำนวน 1 ชุด 2. ประสานผู้ใหญ่บ้าน ในการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านของบุตรชาย เพิ่อดำเนินการจดทะเบียนคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย 3. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ ในการให้ความช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ หลังจากได้รับบัตรประจำตัวคนพิการเเล้ว 4. จะดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน จำนวนเงิน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป


Share: