ลงพื้นที่ ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ณ บริเวณทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ตรวจบูรณาการร่วมกับ คณะทำงาน บูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล นำโดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ณ บริเวณทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร จำนวน 5 ลำ
จากการตรวจสอบพบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 96 คน เป็นคนไทย 16 คน เมียนมา 80 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ


Share: