ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว สำรวจสถานการณ์ ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว สำรวจสถานการณ์ ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ แบบสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีได้รับ ผลกระทบฯ (COVID-19) รวม 90 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


Share: