ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือครอบ ครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ี เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ กองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ ตำบลรับร่อ ตำบลสลุย ตำบลท่าแซะ และตำบลสองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร และลงพื้นสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือครอบ ครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบล รับร่อ และพื้นที่ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


Share: