วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าหน่วยงาน

พร้อมทีม พม.หนึ่งเดียว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567


Share: