วันสตรีสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วม ตัดสินใจไร้ความรุนแรง” เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีบทบาท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมทั้งสร้างค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงศักยภาพของสตรี ณ โรงแรมมรกต ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนางกัญญาแสงฤทธิ์ เป็น ประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564


Share: