สนง.พมจ.ชุมพรร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา (ชุดที่ 2)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา ชุดที่ 2 (รับผิดชอบอำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ และอำเภอสวี) โดยมีจัดหางานจังหวัดชุมพรเป็น หัวหน้าชุด โดยเป็นการตรวจเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเเรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา และกำชับให้สถานประกอบการ ดำเนินการ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยผลการปฏิบัติมีดังนี้ 1) ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่อำเภอ ปะทิว 2) ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสุ่มตรวจโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 5 คน


Share: