สัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อ การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมการสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรเเกรม ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชุมพร


Share: