สัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้อต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อเป็นสะพานกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศรษฐกิจระหว่างจังหวัด และดึงดูดนักลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่าเรือระนอง และท่่่าเรือชุมพร ส่งเสริม Landbriidge


Share: