สำรวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว สำรวจสถานการณ์ ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และ แบบสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีได้รับ ผลกระทบฯ covid-19 รวม 90 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: