องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จากอิทธิพลพายุ ซินลากู ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,422 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จากอิทธิพล พายุโซนร้อน ซินลากู ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์วาตภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมประชุมรายงานผลสรุปสถานการณ์วาตภัยจังหวัดชุมพร และแนวทางการช่วยเหลือ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่มีความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 5 ครอบครัว


Share: