อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
(ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO-Logbook)

          วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรืเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล ภายใต้แพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (ระบบสมุดพกครัวเรืออิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: