อบรมหลักสูตรคนอัจฉริยะ – องค์กร อัจฉริยะด้านความเป็นเลิศทางอารมย์ “5Qs” รุ่นที่ 3

วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคนอัจฉริยะ – องค์กร อัจฉริยะด้านความเป็นเลิศทางอารมย์ “5Qs” รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สป.พม. ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม และสอดคล้องกับในยุคศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร


Share: