อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม รับฟังการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ โปรแรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


Share: