อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2567

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางศิริวรรณ คชสีห์ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


Share: