กิจกรรมการมอบไม้เท้าขาว ให้กับคนพิการทางการเห็น

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และนางสาวปุญญิศา อินทร์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมการมอบไม้เท้าขาวให้กับคนพิการทางการเห็น จำนวน 12 ราย ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดชุมพร เลขที่ 50/2 หมูที่ 10 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยได้รับการสนับสนุนไม้เท้าขาวจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย


Share: