ตรวจเยี่ยม ติดตาม การเปิดดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การเปิดดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานจัดตั้งเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เด็กที่อยู่ในการดูแลได้รับความปลอดภัย และปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้     
1. สถานรับเลี้ยงเด็กพรรณีเนอสเซอรี่ ต.ท่ายาง
2. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านตาลเนอสเซอรี่ ต.นาทุ่ง
ซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าวมีความพร้อมเปิดดำเนินการได้


Share: