เยี่ยมเยียนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

          เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เยี่ยมเยียนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share: