ประชุมแผนการขับเคลื่อนงาน ปี 2564 และติดตามข้อมูลข่าวสาร พม.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุม เรื่อง แผนการขับเคลื่อนงาน ปี 2564 และติดตามข้อมูลข่าวสาร พม. ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share: