โครงการขับเคลื่อน แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560–2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการขับเคลื่อน แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560–2564 สู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยพิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ องค์กร       คนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 100 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


Share: