โครงการจังหวัดพบปรชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดพบปรชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนรายละ 1,000 บาท จำนวน 25 ราย และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนที่ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านเขาล้าน ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: