โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home ออกหน่วยเคลือนที่โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 25 ราย และ รณรงค์ยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้มาร่วมโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: