โครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี 2566 “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน
ประจำปี 2566 “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมดังนี้.-
         1. มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
         2. ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานและให้คำปรึกษาประชาชน

         โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ


Share: