โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2566

         เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ ( วัดน้ำตก) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2566 ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลเขาทะลุ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
         1.การมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง
         2.การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
         3.การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share: