โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9/2566

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช คณะกรรมการศูนย์   

ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสาร ส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลเขาไชยราช จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
          1. การมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล
          2. การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
          3. การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share: