โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10/2566

          วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัดโครงการทานพระทำนำสาร ส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10/2566 ณ วัดแหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
          1. การมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง
          2. การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
          3. การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share: