โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11/2566

          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
          1.การมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง
          2.การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
          3.การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share: