โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสาร ส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ วัดพระรักษ์ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรโดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลพระรักษ์ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
     ๑. การมอบข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง และน้ำมันพืช จำนวน ๑๐๐ ขวด
     ๒. การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
     ๓. การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share: