โครงการประชุมชี้แจงลูกหนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริการของกองทุนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพรรวมทั้งสิ้น 45 ราย ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: