โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรีและวันสตรีสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

       วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรีและวันสตรีสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสตรีและครอบครัว ผู้แทนคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรี และสถาบันครอบครัว ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับจังหวัด และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำงานด้านสตรีและครอบครัวให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

       กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นจังหวัดชุมพร จำนวน 2 รางวัล การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายสตรีและองค์กรสวัสดิการชุมชนการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “สถานการณ์ครอบครัวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565” เวทีเสวนา หัวข้อ “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดชุมพร พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร ร่วมเสวนา การจัดงานในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และจะได้รวบรวมข้อเสนอเป็นมติสมัชชาระดับจังหวัด ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
       ​ประเด็นที่ 1 การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความสุขของครอบครัว
​       ประเด็นที่ 2 การนำนวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม
โดยข้อเสนอทั้งหมด จะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมและประสานงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวระดับจังหวัดต่อไป


Share: