โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และ พัฒนากลไกด้านครอบครัว ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาครอบครัว พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกระบวนการทำงานของ ศพค. ในแต่ละพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประธาน และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั้ง 78 แห่งจำนวน 160 คน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: