โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดี กิจกรรมที่ 1 สำรวจและประชุมเตรียมพร้อมบุคคลในชุมชนคัดเลือกหลักสูตรอาชีพตามความสมัครใจ ตามนโยบาย ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล

บางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share: