โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดี กิจกรรมที่ 1 สำรวจและประชุมเตรียมพร้อมบุคคลในชุมชนคัดเลือกหลักสูตรอาชีพตามความสมัครใจ ตามนโยบายความเดือดร้อน  เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


Share: