โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 การฝึกทักษะอาชีพ เมนูอาหารคาว ไข่ 7 ชนิด และ ข้าวหน้าไก่เทอริยากิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร


Share: