โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหาร ผลไม้นมสดมูสคาราแมล ณ ศูนย์หมู่บ้านอ่าว มะม่วง ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


Share: