โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 7 กรกรฏาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 1 สำรวจและประชุมเตรียมพร้อมบุคคลในชุมชนคัดเลือกหลักสูตรอาชีพตามความสมัครใจ ตามนโยบาย ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่ม เป้าหมาย จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร


Share: