โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหาร ข้าวหน้าหมูย่างน้ำผึ้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสม็ด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ร่วมการ อบรม ได้ ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: