โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหาร ผลไม้นมสดมูสคาราแมล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสม็ด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ร่วมการอบรม ได้ ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: