โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหาร ข้าวหน้าไก่เทอริยากิก ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไทรงาม ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ ร่วมการอบรม ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: