โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหารคาว ข้าวหน้าหมูย่างน้ำผึ้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านเนินทอง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ร่วมการอบรม ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: