โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหารหวาน ผลไม้นมสดมูลคาราเมล ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านเนินทอง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ร่วมการอบรม ได้ปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: