โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหารหวาน เครปส้มวิสกี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และผู้ร่วมการอบรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: