โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ 2 โดยดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้สูงอายุในชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาสังคมฯ รวมจำนวน 50 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: