โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาผู้มีจิตอาสาที่สมัครเป็น อพม. ให้มีความรู้พื้นฐานงานอาสาสมัคร และงานด้านพัฒนาสังคม ตามระเบียบกฎหมาย และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นโยบายของจังหวัด และสถานการณ์ทางสังคม โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น 15 คน ณ หอประชุม องค์การบริการส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share: