โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ปี 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัย และคนทุกวัยเห็นถึงคุณค่าผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด จำนวน 25 คน


Share: